LatLines.LV – Starptautiskie maršruti

Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas SIA Latlines noteikumi

1.1. Pasažierim jāierodas autobusa atiešanas pieturā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms norādītā autobusa atiešanas laika.

1.2. Ierodoties autobusa atiešanas vietā, pasažierim jāreģistrē sava biļete pie autobusa apkalpes vai vadītāja, kas ir atbildīgs par biļešu pārdošanu autobusā. Biļetes reģistrācijas laikā pasažierim tiek norādīta viņa vieta, kā arī, ja ir reģistrēta bagāža, tiek izdota bagāžas etiķete. Pasažierim jāglabā viņam izsniegtos biļete un bagāžas etiķetes līdz ceļojuma baigām un jāuzrāda tos ekipāžai vai pēc personas ar kontroles tiesībām pieprasījuma.

1.3. Pārvadātāja tiesības, pienākumi un atbildība

1.3.1. Pārvadātājs apkalpo starptautiskos maršrutus saskaņā ar spēkā esošiem kustības sarakstiem. Kustības saraksti, cenas, atlaides utt. var tikt mainītas, bet vienmēr biļetēs tiek norādīti spēkā esošie dati. Uzņēmums neatbild par iespējamām novirzēm oficiālajos satiksmes sarakstos, kas saistīti ar robežas šķērsošanas procedūrām, dabas, ceļa vai citiem noteikumiem, kurus uzņēmums nekontrolē.

1.3.2. Autobusu pieturas atrodas sabiedriskajās vietās, tāpēc var būt pārceltas pēc valdes noradījuma. Pirms katra ceļojuma pasažierim jāuzzina autobusa atiešanas un pienākšanas vietas.

1.4. Pasažieru tiesības, pienākumi un atbildība maršruta autobusos.

1.4.1. Pasažieri paši atbild par visiem personas ceļošanas dokumentiem un to atbilstību valsts formalitātēm. Ja pasažierim rodas problēmas ar valsts amatpersonām par individuālo vīzu, ceļošanas dokumentu, apdrošināšanu, naudu, personīgajiem priekšmetiem utt., autobusa ekipāžai ir tiesības izsēdināt pasažieri robežšķērsošanas punktā vai rīkoties saskaņā ar tās valsts amatpersonu prasībām. Šādā gadījumā nauda par biļeti pasažierim netiek atgriezta. Par ceļojuma formalitātēm pasažieris var uzzināt to valstu vēstniecībās vai pārstāvniecībās, caur kurām tiek veikts maršruts. Informāciju par to, kuras valstis šķērso izvēlētais maršruts, pasažieris pēc pieprasījuma var uzzināt aģentūrā, kurā pirka biļeti.

1.4.2. Nepilngadīgo personu pārvadāšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas valdības apstiprināto „Bērnu pagaidu izbraukšanas uz ārvalstīm kārtību”.

1.4.3. Pasažieris atbild par viņa vai ar viņa mantām nodarītiem zaudējumiem citām personām, to mantām un autobusam.

1.4.4. Autobusa ekipāža vai uzņēmums neatbild par bagāžas nodalījumā novietotiem trausliem, viegli plīstošiem priekšmetiem. Gatavojoties pārvadāt tādus priekšmetus, pasažierim jāņem vērā, ka bagāža autobusa bagāžas nodalījumā tiek iekrauta vairākos slāņos, viena bagāža uz cita. Pasažieris atbild par to, vai viņa bagāžas iepakojums atbilst šādas autobusa transportēšanas noteikumiem.

1.4.5. Autobusā ir aizliegts smēķēt, lietot alkoholu, trokšņot, izmantot magnetofonus, radio uztvērējus, mūzikas un citādus akustiskus instrumentus. Nav atļauts braukt autobusā iereibušam. Pasažieri, kuri neievēro pārvadāšanas noteikumus un uzvedības normas sabiedriskajās vietās, tiek brīdināti vienu reizi. Atkārtoti pārkāpjot noteikumus, viņi tiek izsēdināti tuvākajā pieturā vai sabiedriskās kārtības uzraudzības institūcijā. Šo notikumu fiksē, sastādot pasažiera izsēdināšanas aktu, kuru paraksta autobusa ekipāžas locekļi un liecinieki.

  1. Biļešu pārdošana

2.1. Dokumenti, kas piešķir tiesības braukt pa maršrutu un vest līdzi saskaņā ar šiem noteikumiem bagāžas daudzumu, ir numurētas, pēc vārda personificējamas biļetes. Ceļojuma biļeti var izmantot tikai persona, kas norādīta biļetē.

2.2. Viena biļete sniedz tiesības vienam pasažierim (kura vārds, uzvārds norādīts biļetē) aizņemt vienu vietu autobusā.

2.3. Biļetē jābūt norādītai sekojošai informācijai: pasažiera uzvārds, vārds, izbraukšanas un galamērķa stacija, atiešanas datums, laiks, braukšanas cena, piemērojamā atlaide un tās pamatojums, pasažiera kontakttālruņa numurs. Cenai jāatbilst apstiprinātiem tarifiem un to piemērošanas noteikumiem. Biļete derīga tai dienai, laikam un reisam, uz kuru tā pārdota.

2.4. Biļete pasažieris  jāglabā visa ceļojuma laikā un pat pēc ceļojuma. Ja pasažieris iesniedz uzņēmumam iesniegumu, pretenziju, saistītu ar konkrēto ceļojumu, vai tml., tam jāpievieno PASAŽIERA biļete, kas norāda, kur un kādam maršrutam biļete bija pārdota.

2.5. Biļete ar atvērto atgriešanās datumu ir derīga 6 mēnešus pēc izbraukšanas datuma. Biļete derīga ieskaitot līdz biļetē norādītajam datumam.

2.6. Atgriešanas biļete ar atvēro datumu bez papildreģistrācijas negarantē vietu autobusā atpakaļceļam. Ar biļeti ar atvērtu atgriešanās datumu- vieta autobusā ir jārezervē iepriekš. Par to var tikt ņemta rezervēšanas maksa.

2.7. Biļete ar labotiem rekvizītiem (t.i. izlabots pasažiera uzvārds un vārds, biļetes numurs, cena, atlaide un ceļojuma maršruts) nav derīga.

2.8. Pārdotās biļetes laiku vai datumu atļauts mainīt 5 reizes.

2.9.1. Mainīt izbraukšanas datumu drīkst tikai līdz tam izbraukšanas datumam, kurš norādīts pārdodot biļeti.

2.9.2. Mainīt drīkst tikai uz konkrētu izbraukšanas datumu.

2.9.3. Izmainot izbraukšanas datumu, biļetes derīguma termiņš paliek nemainīgs.

2.9.4. Datuma izmaiņas vai atvērta datuma rezervēšana konkrētam izbraukšanas datumam jābūt atzīmētam un apstiprinātam ar aģentūras zīmogu.

2.10. Akcijas laikā pārdotām biļetēm un citām biļetēm, kuras tika pārdotas par ļoti zemu cenu, piemērojami biļešu atgriešanas un
datumu maiņas ierobežojumi.

2.11. Biļetes var pasūtīt jau iepriekš, bet ne agrāk kā 3 mēnešus pirms reisa atiešanas.

2.11.1. Pasūtot biļeti 7-90 dienas pirms autobusa atiešanas, to nepieciešams izpirkt ne vēlāk kā divu dienu laikā no pasūtījuma datuma.

2.12. Par vietas rezervēšanu biļetē norādītam izbraukšanas laikam atbild biļetes pārdošanas aģentūra. Konkrēta vieta autobusā tiek norādīta tikai pasažierim, reģistrējot biļeti autobusā pie apkalpes vai pie atbildīgā par biļešu reģistrāciju vadītāja.

  1. Biļetes atgriešana

3.1. Pasažieris drīkst atgriezt biļeti tikai tajā aģentūrā, kurā bija nopirkta biļete. Ja pats pasažieris to izdarīt nevar, atgriezt biļeti var cita persona, kurai ir rakstiska pasažiera pilnvara. Atgriežot biļeti nepieciešams iesniegt visus neizmantotos biļetes un kases čekus, ja pārdošana veikta ar kases aprātu.

3.2. Biļeti var atdot 60 minūtes pirms autobusa atiešanas.

3.3. Atgriešanas biļeti ar atvērto datumu drīkst atgriezt līdz biļetes derīguma beigām.

3.4. Ar biļeti braukšanai turp un atpakaļ, atgriezt biļeti braukšanai tikai vienā virzienā (turp vai atpakaļ) nedrīkst.

3.5.Biļešu atgriešanas maksājumi.

3.5.1. Par biļeti braukšanai vienā virzienā vai braukšanai turp-atpakaļ atmaksā 80% apmērā no biļetes cenas.

3.5.2. Par atgriešanas biļeti atmaksā 80% no atpakaļbiļetes cenas *. (*atpakaļbiļetes cena – tā ir visas biļetes cena mīnus biļetes vienā virzienā cena).

3.6. Pēc autobusa atiešanas biļetes netiek atgrieztas, izņemot slimības vai nelaimes gadījumus. Šādos gadījumos ne vēlāk kā 7 dienas pēc autobusa atiešanas, iesniedzot lūgumu un oficiālus attaisnojuma dokumentus, pasažierim tiks atmaksāta 80% no biļetes cenas.

3.7. Par nozaudētām, nozagtām, sabojātām biļetēm, un tāpat pasažieru izsēdināšanas gadījumos, nauda netiek atgriezta, biļešu dublikāti netiek izdoti.

3.8. Ja ceļojums tiek pārtraukts pārvadātāja vainas dēļ, pasažierim tiek kompensēta neizmantotas biļetes cena.

3.9. Iepriekš minētie biļešu atgriešanas noteikumi nav derīgi biļetēm, kurām bija piemērotas speciālās atlaides vai
pārdošanas/pirkšanas noteikumi.

3.10. Par zaudējumiem, kas radušies brauciena laikā, atbildību nes pārvadātājs. Biļešu tigrotājs nenes tiešu atbildību par zaudējumiem, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.

  1. Atlaides

    Starptautiskiem maršrutiem piemēro šādas atlaides:
– personām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 60 un vairāk,I un Ii grupas invalīdiem    – 10%;
– skolēniem (no 13 gadiem) un studentiem ar jebkuras valsts derīgu apliecību – 10%;
– bērniem vecumā no 0 līdz 12 gadiem – 50%.

  1. Bagāža parvadāšanas noteikumi

5.1. Bagāža, izņemot rokas bagāžu, tiek pārvadāta tikai autobusa bagāžas nodalījumā.

5.2. Autobusa izbraukšanas stacijā pasažieri reģistrē savas biļetes pie ceļojuma apkalpes vai pie atbildīgā vadītāja. Reģistrācijas laikā pasažierus iepazīstina ar bagāžas pārvadāšanas kārtību, tiek izsniegtas bagāžas marķēšanas etiķetes un no viņiem tiek paņemta maksa par papildus bagāžu. Viena bagāžas etiķete tiek uzlīmēta pasažiera bagāžai un otra pasažiera Biļetei. Bagāžas etiķete ir vienīgais dokuments, kas apstiprina bagāžas pārvadāšanu autobusā. Katrai bagāžai jābūt atzīmētai ar atsevišķu etiķeti.

5.3. Vadītājs, kas novieto bagāžu autobusa bagāžas nodalījumā, pārbauda pasažiera etiķeti, vai abi tās numuri sakrīt un novieto bagāžu autobusa bagāžas nodalījumā.

5.4. Bagāža tiek izsniegta uzrādot tikai uz Biļetes esošo bagāžas numuru.

5.5. Bagāžas nodalījumā aizliegts novietot un pārvadāt bagāžu bez etiķetēm.

5.6. Bagāžas izmēri un apmaksa.

5.6.1. Katram pasažierim ir tiesības ņemt līdzi autobusa salonā vienu rokas bagāžas vienību (ar svaru līdz 5 kg), kura tiek novietota bagāžai paredzētajā vietā. Pasažiera rokas bagāžai jābūt novietotai tā, lai tā netraucētu citiem pasažieriem un ekipāžai.

5.6.2. Katram pasažierim ir tiesības autobusa bagāžas nodalījumā pārvadāt vienu rokas bagāžas vienību ar svaru līdz 25 kg un izmēriem, kuru garuma, platuma un augstuma summa nepārsniedz 200 cm.

5.6.3. Ja bagāžas izmēri pārsniedz 5.7.2 punktā norādītus izmērus, bagāža tiek iedalīta šādi:

  1. a) ja tas ir koferis, ceļa soma vai tml., skaitās, ka pasažieris autobusa bagāžas nodalījumā pārvadā papildus bagāžu un tas ir atbilstoši apmaksāts saskaņā ar bagāžas pārvadāšanas noteikumiem;
  2. b) ja tā ir paka (kurā tiek pārvesta sadzīves tehnika vai citāda krava) par tās pārvadāšanu tiek paņemta maksa, vienlīdzīga pilnai pasažiera biļetes cenai maršrutā.

5.6.4. Ja vienam pasažierim pieder papildus (otrā, trešā utt., ieskaitot rokas) bagāža, kas nepārsniedz 5.7.2.punktā norādītos izmērus, autobusa bagāžas nodalījumā tiek pārvadāts par papildmaksu un tikai tad, kad beidzas pasažieru iekāpšana un bagāžas nodalījumā ir brīva telpa.

5.6.5. Par papildus bagāžas pārvadāšanu pasažierim jāmaksā noteikta maksa (6 euro). Bagāžas maksa jāmaksā reģistrējot biļeti autobusā. Pasažierim tiek izdota bagāžas biļete. Pārdotas bagāžas biļetes autobusa ekipāža reģistrē biļešu kontroles lapā un par tām atskaitās vispārējā kārtībā.

5.6.6. SAS “Kautra” atbildība par pārvadājamo pasažieru bagāžu:

  1. a) pasažieris pats ir atbildīgs par autobusa salonā esošo rokas bagāžu;
  2. b) gadījumā, ja etiķetē atzīmētā (reģistrētā) bagāža ir nozaudēta vai bojāta, pasažierim nekavējoties par to jāpaziņo vadītājam, kā arī nedēļas laikā rakstveida jāinformē biļetes pārdevēja organizācija vai pārvadātājs; pretenzija būs pieņemta tikai tad, ja pasažieris saglabās ceļojuma biļeti un bagāžas etiķeti.

5.7. Apdrošināšanas un citi noteikumi.

5.7.1. Autobusā nav atļauts pārvadāt radioaktīvas, sprāgstošas, indīgas, kodinošas, ugunsnedrošas, smirdošas un smērējošas vielas, vielas un priekšmetus bez atbilstoša iepakojuma, kā arī vielas un priekšmetus, kas smērē vai bojā autobusu, dzīvniekus bez konteineriem, priekšmetus, kuru pārvadāšanu aizliedz spēkā esošā likumdošana.

5.72 Pārvadātājs nepieņem pārvadāšanai kravas nodalījumā lielgabarīta kravu : celtniecības materiālūs, automobiļu detaļas, mēbeles, sadzīves un elektrisko tehniku (ledusskapji, veļas mazgājamās mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās un gāzes plītis, TV, video un mūzikas sistēmas, u.c.).

5.7.3. Autobusā atrastās mantas glabājas Kauņas autobusu stacijā 30 dienas. Lai saņemtu nozaudēto bagāžu, pasažierim jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu, jāuzraksta noteiktas formas iesniegums un jāsamaksā par bagāžas glabāšanu saskaņā ar derīgiem izcenojumiem. Pēc mēneša bagāža tiek norakstīta noteiktā kartībā.

5.7.4. Dzīvnieku pārvadāšana ir aizliegta.

5.7.5. Sīku sporta, darba vai citu inventāru drīkst pārvadāt (ja ir brīva telpa autobusa bagāžas nodalījumā ) tikai attiecīgi iepakojot. SAS “Kautra” nav atbildīga par inventāra stāvokļa izmaiņām līdz ceļojumam, ceļojuma laikā un pēc ceļojuma.