LatLines.LV – Starptautiskie maršruti

Pasažieru atgādinājums

1.1. Pasažierim ir pienākums saglabāt biļeti (ieskaitot elektronisko) līdz brauciena beigām un uzrādīt to pēc kontroles dienesta un/vai apkalpes pieprasījuma atkārtotai pārbaudei.

1.2. Pasažierim ir jāierodas biļetē norādītajā autobusa atiešanas vietā ne vēlāk kā 15 minūtes pirms biļetē norādītā autobusa atiešanas laika.

1.2.1. Iekāpšanas laikā pasažierim jāuzrāda ceļošanai derīgi dokumenti. (Precīzāk par ceļošanai derīgiem dokumentiem skat. punktu 1.2.2.). Pasažieris ir brīdināts par to, ka atsakoties uzrādīt dokumentus vai arī pie dokumentu neesamības, Pārvadātājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu ar Pasažieri. Pārvadātājam ir tiesības atteikt braucienu, ja autobusa apkalpei ir aizdomas, ka ceļošanas dokumenti var pasažierim radīt problēmas ar robežšķērsošanas dienestiem un kavēšanos, šķērsojot robežu.

1.2.2. Spēkā esoši ceļošanas dokumenti – dokumenti, kas ļauj šķērsot iekšējās un ārējās valsts robežas, un kuru derīguma termiņš nav beidzies vai nebeigsies brauciena laikā. Šādi dokumenti ir:

  • Pase vai ID karte Eiropas Savienības pilsoņiem, lai iebrauktu un/vai izbrauktu no ES valstu teritorijas, Šengenas zonas valstīm vai citām valstīm, ja konkrētās valsts iekšējā likumdošana nepieprasa pasažierim citus ceļošanas dokumentus.
  • Pase un vīza, kas ielīmēta pasē, lai iebrauktu un/vai izbrauktu no valsts, kuras likumdošanā noteikts vīzu režīms, migrācijas karte.
  • Bērnu pase, bērna ceļošanas dokuments un vīza, kas ielīmēta pasē, lai iebrauku un/vai izbrauktu no konkrētās valsts, kuras likumdošanā noteikts vīzu režīms.
  • Braucot ar bērniem iespējama papildus ceļošanas dokumentu uzrādīšana, tādu kā dzimšanas apliecība, notariāli apstiprināta vecāku atļauja, apliecība par šķiršanos, tiesas lēmums utt. Minēto dokumentu esamību brauciena laikā nosaka tās valsts likumdošana, no kuras vai uz kuru brauc bērns.
  • Diplomātiskā pase, dienesta pase un vīza, gadījumā ja tas ir paredzēts Valsts likumdošanā vai šķērsojot tranzītvalstis. Atgriešanās apliecība (izdod konsulārā iestādē).

1.2.3. Ja pasažieris plāno šķērsot valstu robežas saskaņā ar īpašiem noteikumiem (vai ceļošanas dokumentiem), kas atšķiras no standarta robežas šķērsošanas procedūras ar kopēju pasažieru plūsmu, tad pasažierim vismaz 7 darba dienas pirms brauciena jāsaskaņo savs ceļojums ar pārvadātāju, sniedzot apstiprinājumu par robežas šķērsošanas iespēju.

1.3. Gadījumā, ja pasažieris neierodas biļetē norādītajā autobusa atiešanas vietā, brauciens vienā virzienā, ieskaitot pārsēšanos/autobusa maiņu, tiek atcelts un nauda par atcelto braucienu netiek atgriezta.

Netiek nodrošināta pasažieru, kuri nav ieradušies uz autobusa atiešanas vietu, meklēšana (ieskaitot pa telefonu) un/vai papildu gaidīšana pasažiera aizkavēšanās gadījumā.

1.4.1. Ierašanās un atiešanas laiku visām pieturvietām, kas nav galapunkti, var precizēt LATLINES pārstāvniecībās.

1.4.2. Maršruta laikā autobuss apstājas pieturvietās saskaņā ar kustību sarakstu, ņemot vērā neparedzētos apstākļus. Pieturvietas un to ilgumu paziņo autobusa šoferis vai stjuarte. Beidzoties noteiktajam laikam, autobuss dodas prom, bet pasažieris, kurš ir nokavējis, turpina maršrutu patstāvīgi. Nauda netiek kompensēta.

1.5. Bez maksas bagāžas nodalījumā drīkst pārvadāt līdz divām bagāžas vienībām, kuru katras vienības svars nepārsniedz 30 kg, un rokas bagāžu, kurai jāatrodas autobusa salonā pie pasažiera. Detalizēta informācija pieejama Bagāžas pārvadāšanas noteikumos.

1.5.1. Papildu bagāža tiek pārvadāta tikai tad, ja autobusa bagāžas nodalījumā ir brīva vieta, un par šo pakalpojumu tiek iekasēta papildu maksa. Vietas pieejamību bagāžas nodalījumā nosaka autobusa vadītājs pasažieru iekāpšanas brīdī, ņemot vērā kopējo pasažieru skaitu autobusā, pilsētu sadalījumu un citus faktorus. 

1.5.2. Pārvadātājam ir tiesības atteikt Pasažierim papildu bagāžas pārvadāšanu. Ja šajā gadījumā Pasažieris pieņem lēmumu atteikties no brauciena, stjuarte vai personāls anulē braucienu un veic atzīmi uz biļetes. Nav iespējams šādu biļeti nodot un par to saņemt kompensāciju.

1.5.3. Ja pasažieris ierodas uz reisu netīrā apģērbā, alkohola reibumā (ieskaitot alkoholisko dzērienu/narkotisko vielu lietošanas radītās sekas) vai citā stāvoklī, kas apdraud vai ierobežo pārējo pasažieru un/vai ekipāžas drošību, veselību un komfortu, uzvedas neadekvāti, agresīvi, aizdomīgi vai pasažierim nav robežu šķērsošanai nepieciešamo dokumentu, pārvadātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt pārvadāšanas līgumu. Šajā gadījumā pasažierim tiek liegta iespēja izmantot šo braucienu. Stjuarte, vadītājs vai cits pārvadātāja pārstāvis atzīmē biļetē līguma laušanas iemeslu. Pretenziju gadījumā pasažierim ar šo biļeti jādodas uz LATLINES pilnvaroto pārstāvniecību, kur konkrētais gadījums tiks izskatīts.

2.1. Reisa laikā pasažieriem aizliegts:

2.1.2. Pārvadāt dzīvniekus un putnus.

2.1.3. Pārvadāt cilvēka dzīvībai un veselībai bīstamas vielas un priekšmetus, kā arī vielas un priekšmetus, kas varētu bojāt citu pasažieru bagāžu.

2.1.4. Lietot alkoholiskos dzērienus.

2.1.5. Smēķēt autobusa salonā un tualetē.

2.1.6. Ar savu uzvedību traucēt autobusa apkalpes darbu un radīt neērtības citiem pasažieriem.

2.1.7. Aizšķērsot eju starp sēdekļiem un novietot kājas uz sēdekļiem.

2.1.8. Gulēt uz sēdekļiem vai autobusa grīdas.

2.1.9. Lai nodrošinātu paša Pasažiera drošību, kā arī izvairītos no zaudējumu radīšanas citiem pasažieriem un transportlīdzeklim, ir aizliegts bez vajadzības autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu un stāvēt ejā.

2.1.10. Ja pasažierim reisa laikā rodas domstarpības ar valsts iestādēm vai ja pasažieris pārkāpj autobusa kārtības noteikumus, ekipāžai ir tiesības patstāvīgi izsēdināt pasažieri vai vērsties tiesībsargājošās institūcijās un rīkoties saskaņā ar to norādījumiem. Šādos gadījumos biļetes vērtība netiek atmaksāta.

2.1.11. Pasažierim ir pienākums kompensēt pārvadātajam zaudējumus, kuri radušies pasažierim ieceļojot galamērķa valsts (tranzītvalsts) robežā ar pārvadātāja transportlīdzekli, bez dokumentiem (pases un/vai vīzas vai tamlīzīgiem dokumentiem), kas dod tiesības ieceļot galamērķa valstī vai tranzītvalstī.

2.1.12. Pasažierim nepieciešams uzmanīgi attiekties pret autobusa aprīkojumu, nepieļaujot tā bojāšanu. Pasažieris nes materiālu atbildību par transportlīdzeklim nodarītiem zaudējumiem, un tā pienākums ir tos atlīdzināt.

2.1.13. Lai novērstu noziegumu vai identificētu apstākļus un/vai pārkāpuma izdarītājus, nodrošinātu pasažieru un ekipāžas, kā arī īpašuma drošību, LATLINES autobusu salonos ir iespējams izvietot videonovērošanas sistēmas. Pārvadātājs apņemas izmantot, pārsūtīt un saglabāt saņemto informāciju tikai iepriekšminēto mērķu sasniegšanai.

3.1. Īpašie noteikumi:

3.1.1. Pasažieriem ar sēdvietu numuriem no 1 līdz 4 brauciena laikā ir obligāti jāpiesprādzējas.

3.1.2. Sēdvietās 1. – 4. tiesības sēdēt ir tikai tām personām, kas vecākas par 14 gadiem.

3.1.3. Bērni līdz 12 gadu vecumam tiek uzņemti autobusā tikai pieaugušo pavadībā.

3.1.4. Iegādājoties biļeti autobusā, biļetes cena nevar atšķirties no cenas, kas tiek piedāvāta aģentūrās vai internetā. atlaides, kā arī tās netiek reģistrētas Lojalitātes sistēmā. Biļete autobusā tiek pārdota par standarta cenu.